Info

STEFAAN VAN BIESEN

Deelname tentoonstelling INTIMACY 7 tot 30 december 2018 met 22 kunstenaars Galerie S&H DE BUCK
 

Werken in permanentie.

Stefaan van Biesen www.stefaanvanbiesen.com [België °1953] beeldend kunstenaar, schrijver. Is lid en mede-oprichter van the Milena principe [www.themilena.com], lid van WIT-urban team, [www.wit-urbanteam.com]. Tekeningen, ontwerpen, installaties, fotografie, video, soundscapes [www.thecolouru.com], teksten en performances ‘Urban rituals’. Besteedt een belangrijk deel van zijn artistieke activiteit aan uitwisselingen en samenwerkingen met andere kunstenaars en deskundigen uit diverse disciplines. De meest recente internationale projecten zijn 'Hikikomori', 'Archetypen' en 'Spaziergangwissenschaft' [wandelen als een absolute wetenschap], een discussieforum over sociologische en ecologische visies, met links naar Albrecht Dürer [1471-1528], Caspar David Friedrich [1774-1840], Friedrich Nietzsche [1844-1900], Fernando Pessoa [1888-1935], Joseph Beuys [1921-1986], Luis Baragan [1902-1988], Willem Schinkel [1976]. Verwijst naar het begrip van 'het lichaam als eenheidsmaat': via de zintuigen, het lichaam als instrument van kennis, ervaring en creativiteit. Kunst als een instrument van verbinding. Werkte als kunstenaar in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, Griekenland, Portugal, Brazilië en China. Tekst “In het oeuvre van Stefaan van Biesen is er een associatieve hechtheid ontstaan tussen: denken, handelen, omgeving en welzijn. Als vraag geformuleerd: hoe manifesteren onze gedachten zich via handelingen in onze omgeving en in welke mate komen ze ons welzijn ten goede?” [fragment uit ‘Dots’ Stef Van Bellingen 2006]. Het lichaam wordt ervaren als een invloedsgevoelig instrument, een subject dat vanuit een voelend denken zijn omgeving aftast, resoneert. Zo beweegt het lichaam zich in een optisch en emotioneel veld vanuit een panoramisch perspectief, een stiltegebied. “Vandaag ontdekken we dat denken een lichamelijke aangelegenheid is.(…), Heden ten dage wordt de belichaamde natuur van de subjectiviteit benadrukt. Het lichaam denkt. Ik sta niet kennend, afstandelijk in de wereld. Door het lichaam heb ik eerder een verstandhouding, een nabijheid met die wereld.” [Fragment uit ‘Het anarchistische lichaam’ Francis Smets 2004]. Stefaan van Biesen’s denken sluit op een actuele manier aan bij het nomadische aspect van de renaissancekunstenaars die heel Europa afreisden. Dürer is hier een sprekend voorbeeld van. Deze reizen waren kunstprojecten, waarbij uit ontmoetingen stromingen van gedachten, tekeningen en andere artefacten ontstonden. Deze reizen waren laboratoria van de gedachten. Kennis transformeerde tot een bezield weten. Stefaan van Biesen toont dit labo. Notities, artefacten en tekeningen stofferen zijn reis. Van Biesen is een landschapskunstenaar. Dit betekent niet dat hij zijn dagen slijt met het schilderen van idyllische natuurgezichten. Nee, de landschapskunstenaar werkt met het landschap, de omgeving. Hij integreert de natuur in zijn kunst of communiceert ermee door middel van zijn kunst. In zijn artistieke visie worden concepten als lichaam-geest, natuur-cultuur, ecologie-economie, niet langer meer als onverzoenbaar beschouwd. 'We are travelling spaces’, duidt op dit filosofische parcours. ‘Natuur’ is alles wat ‘mens’ is en dit plaatst alles in een ruimere context, een gegeven dat ook van belang is in een verstedelijkt landschap. Stefaan van Biesen www.stefaanvanbiesen.com [Belgium °1953] Visual artist, writer. Member and co-founder of the Milena principle: [www.themilena.com], member of WIT, urban team: [www.wit-urbanteam.com]. Drawings, designs, installations, photography, video, soundscapes [www.thecolouru.com], texts and performances ‘Urban rituals’. Is devoting an important part of his artistic activity to exchanges and collaborations with other artists and experts from various disciplines. Most recent international projects are ‘Hikikomori’, ‘Archetypes’ and ‘Spaziergangwissenschaft’ [Walking as an absolute science], a forum for discussion about sociological and ecological visions, with links to Albrecht Dürer [1471-1528], Caspar David Friedrich [1774-1840], Friedrich Nietzsche [1844-1900], Fernando Pessoa [1888-1935], Joseph Beuys [1921-1986], Luis Baragan [1902-1988], Willem Schinkel [1976]. Refers to the concept of ‘the body as measure unit’, using the senses and the body as instruments of knowledge, experience and creativity. Art as a tool of connection. Worked as an artist in Belgium, Netherlands, France, Germany, Poland, Italy, Greece, Portugal, Brazil and China. Text 'In the work of Stefaan van Biesen an associative solidity has arisen between thinking, acting, environment and well-being. Formulated as a question: 'how do our thoughts manifest themselves via acts in our environment and to what extent do they contribute to our well-being?' (Stef Van Bellingen, 2006). The body is experienced as an influential instrument, a subject that feels out its environment and resonates out of a sensitive thinking. The body thus moves in an optical and emotional field out of a panoramic perspective, a sanctuary. 'Today we discover that thinking is a physical matter (…). Nowadays the embodied nature of subjectivity is emphasized. The body is thinking. I do not stand knowing, distant in this world. Through the body I rather have an understanding, a proximity with this world.' (‘The anarchistic body’, Francis Smets, 2004). Stefaan van Biesen’s way of thinking is in a current way in keeping with the nomadic aspect of the renaissance artists, who travelled all over Europe. Dürer is a striking example of this. These journeys were art projects, in which streams of thoughts, drawings and other artefacts arose from encounters. These journeys were laboratories of thoughts. Knowledge transformed into an impassioned knowledge. Stefaan van Biesen shows this lab. Notes, artefacts and drawings embellish his journey. Van Biesen is a landscape artist. This does not mean that he spends his days painting idyllic nature scenes. No, the landscape artist works with the landscape, the environment. He integrates nature in his art or communicates with it by means of his art. In his artistic vision concepts like body-mind, nature-culture, ecology-economy, are no longer considered to be irreconcilable

 

STEFAAN VAN BIESEN

image

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be